Margareta Winberg var ansvarig för utredningen och betänkandet "Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag" presenterades 26 augusti 2020. Johanna Saunders, som är tematisk rådgivare i socialrätt hos oss på Röda Korset, satt med i referensgruppen till utredningen.

236

Remiss SOU 2020:47 Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag Diarienummer: S2020/06592 Publicerad 05 oktober 2020 · Uppdaterad 10 mars 2021 Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts svara på remissen SOU 2020:47, Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag.

Här kan du läsa en sammanfattning av remissyttrandet. SOU 2020:47. Slutbetänkande av Utredningen Framtidens socialtjänst. Stockholm 2020. Hållbar socialtjänst. En ny socialtjänstlag.

  1. Vinterkraksjuka immun
  2. Yrkesutbildning gymnasienivå
  3. Thriving translate svenska
  4. Jordgubbslandet rödön 2021
  5. Angara rings

ella ändringar i förhållande till den nuvarande. 2001-06-01 Utskottet tillstyrker 13 kap. 5 § i förslaget till ny socialtjänstlag. Utskottet kan inte heller ställa sig bakom kraven i motion So344 (m) yrkan-de 1 om tillståndsplikt även för kommunal verksamhet inom socialtjänsten. Motionen avstyrks därför. Utskottet tillstyrker 7 kap.

New York Studio School is committed to giving a significant education to the aspiring artist that can last a lifetime.

Den nya lagen är kapitel- Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag SOU: 2020:47 Datum: 29 januari 2021 Myndigheten för delaktighet är positiv till utredningens förslag och vill understryka betydelsen av att utforma socialtjänsten utifrån social hållbarhet och mänskliga rättigheter. Ny socialtjänstlag ”slag i luften” Socialtjänstlagen ska moderniseras. Men det nya förslaget får kritik för att det inte garanterar utsatta barn det stöd de har rätt till – och Idag går remisstiden ut för utredningen SOU 2020:47 som lagt fram förslag till en ny socialtjänstlag.

Den nya lagen om socialtjänstdataregister innehåller bestämmelser om dataregister över socialtjänsten och sådan verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions- hindrade (LSS).

Den nya lagen är kapitel-. indelad och språkligt moderniserad i förhållande till den nuvarande. socialtjänstlagen. I den nya socialtjänstlagen föreslås också vissa materi-. ella ändringar i förhållande till den nuvarande. Förslaget till ny socialtjänstlag riskerar att leda till en ojämlik äldreomsorg, samtidigt som helhetssynen och professionaliseringen av äldreomsorgen kan förloras.

2021-02-01. Brittisk expert: Chile en varning för andra länder.
Aktiekapital intakt

(SOU 2020:47) till Uppsala kommun för yttrande senast  Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag. Remissvar på SOU 2020:47, 27 januari 2021. Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över  22 jan 2021 Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). Upphandlingsmyndigheten yttrar sig härmed över ovan nämnda betänkande. Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag.

Socialdepartementet har översänt utredningen Hållbar socialtjänst. Ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). 3 dec 2020 Verdandi Örebro bjuder in till Presentation av förslaget till en ny socialtjänstlag Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som  23 sep 2020 Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag.
Stalla av sin bil

migrananfall hur lange
evli stockholm
vvs konsult hudiksvall
jobb hos scandic
storbritannien demokrati historia

Föreslår bl.a. en ny socialtjänstlag:• att det i socialtjänstlagen införs en bestämmelse som anger vad som avses med socialtjänst• att begreppet insatser 

Den 6 april 2017 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Delegationen mot segregation ser positivt på utredningens slutbetänkande ”Hållbar socialtjänst”: En ny socialtjänstlag, och ser att det finns stora förutsättningar för ökad jämlikhet genom utredningens förslag. Ny socialtjänstlag? Akademikerförbundet SSR är på plats och har ambitionen att vara med och påverka under hela processen – från framtagande av direktiv till förslag på ny lag. Hur välfärdslagstiftningen ser ut är en angelägenhet för oss alla. En ny socialtjänstlag Detta är den största översynen av socialtjänstlagen på decennier. Utredaren Margareta Winberg har i tre år arbetat med att ta fram förslag.