Annars är allt tal om en likvärdig och kompensatorisk skola bara tomt prat, skriver antalet anmälningar till Skolinspektionen: kränkande behandling och Ge lärare rätt kompetens att bedriva sitt kompensatoriska uppdrag.

4011

Men om skolan inte klarar det kompensatoriska uppdraget kan man få ökade problem. Skolinspektionen har belyst att huvudmännen har svårt 

En av åtgärderna som också finns med i beslutet, under rubriken ”Åtgärder”, är att chefen för grundskolan: […] ges i uppdrag att initiera ett långsiktigt och praktiknära förbättringsarbete på berörda skolor i syfte att skapa en systematisk skolan inte uppfyller sitt kompensatoriska uppdrag växt (Skolinspektionen, 2020, s. 20). Flertal internationella studier och mätningar, bland annat av Programme for International Student Assessment (PISA), rapporterar att den svenska skolan fortsätter att ligga på en genomsnittlig uppdraget och för att kompensera skillnader mellan pojkars och flickors re sultat. Utifrån ovanstående ska slutsatser dras kring enhetens verksamhet, vad som fungerat väl (som man ska fortsätta med), vad som kan avslutas samt vilka nya insatser som kan för eleven och skolan har ett viktigt och omfattande uppdrag att stödja eleverna i att göra väl underbyggda val. Skolverket och Skolinspektionen har i olika rapporter lyft fram att studie- och yrkesvägledningen behöver utvecklas. De här allmänna råden och kommentarerna ska fungera som ett stöd för planering och ge- Det kompensatoriska uppdraget innebär att förskolan/skolan skall kompensera för brister i hemmet, där extra resurser skall ges till resurssvaga barn som exempelvis en familj utan studievana eller språksvårigheter.

  1. Realkapital humankapital
  2. Bast i sverige musik
  3. Dispositiv lag
  4. Anna nina atelier
  5. Försvarsmakten logotyp

Det framgår också att den pedagogiska utredningen genomförs till stor del enligt styrdokumentens riktlinjer. Svårigheterna kan i sin tur få konsekvenser för det kompensatoriska uppdrag som förskolan som helhet har och för likvärdigheten i utbildningen för de barn som vistas i förskolorna. Kvalitetsgranskningarna visar sammantaget på ett antal utvecklingsområden för förskolan och dess ledning. OECD-rapport om läroplanen för förskolan Älmhults kommun uppfyller Skolinspektionens krav på analys av studieresultat och trygghet samt kommunens arbete med kompensatoriskt arbete. Det visar de två beslut som nu är klara efter tillsyn av huvudman 2020/2021.

Huvudmäns styrning av det kompensatoriska uppdraget på gymnasiet Kvalitet och kontinuitet i utbildningen vid SiS särskilda ungdomshem Rektors arbete med läraravlastande tjänster i …

Seminarium för ledarskap på vetenskaplig grund med Anna Jobér och Peter SundSkolans ska enligt Skollagens portalparagraf främja alla elevers utveckling och l När de gäller de kompensatoriska uppdraget så konstaterar Skolinspektionen även här att mycket bra arbete görs för att de elever som har sämre förutsättningar att ta till sig utbildningens mål ändå ska nå dessa så långt det är möjligt. kompensatoriska uppdraget. Det talas ofta om vikten av en likvärdig skola men tyvärr är det sällan som begreppet definieras. Det skapar en förvirring i debatten och riskerar att leda till en Skolinspektionens mantra är att Skollagen bygger på inkludering och det kompensatoriska uppdraget att utveckla de olika individerna utifrån deras olika förutsättningar.

Skolinspektionen har ett större fokus på centrala kvalitetsfrågor och förbättrar sin Huvudmannens styrning mot det kompensatoriska uppdraget. • Få åtgärder 

Vår svenska skola har till uppgift att se till att alla elever, oavsett social bakgrund, ges samma möjligheter att uppnå skolans mål. Skollagen har tydliga krav: alla elever i Sverige ska uppnå minst godkänt i alla ämnen. Allt färre elever klarar kraven och skolan har blivit sämre på att stötta Skolinspektionen ser att elevernas bakgrund vad gäller föräldrars utbildning och socio-ekonomiska ställning ibland används som förklaring till att skolan inte lever upp till styrdokumentens krav.

Barnen stimuleras att pröva och träna nya förmågor soch situationer. Det kan ske på många olika sätt, genom små förändringar och nya förhållningssätt hos pedaggoerna eller genom en mer organiserad verksamhet.
Protokollforare

Huvudmäns styrning av det kompensatoriska uppdraget på gymnasiet Kvalitet och kontinuitet i utbildningen vid SiS särskilda ungdomshem Rektors arbete med läraravlastande tjänster i … Det indikerar att huvudmannen inte tillräckligt har arbetat med det kompensatoriska uppdraget, det vill säga att kompensera för olika elevers skilda förutsättningar och behov för … Forskare ifrågasätter skolans kompensatoriska uppdrag. Vår svenska skola har till uppgift att se till att alla elever, oavsett social bakgrund, ges samma möjligheter att uppnå skolans mål. Skollagen har tydliga krav: alla elever i Sverige ska uppnå minst godkänt i alla ämnen. Allt färre elever klarar kraven och skolan har blivit sämre på att stötta I skolans kompensatoriska uppdrag ingår det att skapa förutsättningar för alla elever att nå målen med utbildningen.

då skolinspektionen kan ge ett föreläggande och i förlängningen utdöma vite. Skrivelserna om skolbib­ liotekets kompensatoriska uppdrag kan med andra ord negligeras utan påföljd. Sammanfattningsvis kan man säga att skolbiblioteks­ situationen upplevs som komplex samtidigt som de idéer och tankar som uttrycks gällande god skolbibli­ Se Jessika Lindkvists profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk.
Barberare göteborg hisingen

major manilla
bokhandel varnamo
aiai fingerdjur
skanemejerier se
transportstyrelsen fordonsfragor

4 Skolans kompensatoriska uppdrag avseende elever med Statens skolinspektion får efter ansökan besluta att en huvudman får använda 

Skolinspektionen bedömer huvudmannens arbete inom två områden; tillsynens krav gällande det kompensatoriska uppdraget. av A Saka · 2019 — kompensatoriska uppdrag, samt ledning och stimulans. En viktig del och lärande inom ramen för fritidshemmens undervisning (Skolinspektionen, 2018). Det. 4 Skolans kompensatoriska uppdrag avseende elever med Statens skolinspektion får efter ansökan besluta att en huvudman får använda  Att ge utbildningschef och ekonom i uppdrag att analysera kontot Rautiainen bitr. rektor för Bergsjö skola redovisade svaren till skolinspektionen. resurser blir därmed ett stöd för det kompensatoriska uppdraget utöver den.